Transformativt ledarskap / Transformellt ledarskap

Transformativt ledarskap är en ledarskapsmodell som bygger på tanken att nära involvera medarbetarna för att utveckla processer och verksamheter, det kallas även för transformellt ledarskap. Modellen började utarbetas för 50 år sedan och anses idag vara synonymt med det många betraktar som modernt ledarskap. En viktig del i det transformativa ledarskapet är utvecklingen av individen och samspelet mellan ledare och medarbetare för att utveckla varandra. I Sverige har Försvarshögskolan varit betydande i utvecklingen av det transformativa ledarskapet sedan de på 1990-talet undersökte olika ledarskapsteorier och fann att ett transformellt ledarskap hade ett starkt vetenskapligt stöd.

Transformellt ledarskap - 4 huvudprinciper

Transformellt ledarskap bygger på fyra principer som en transformell ledare måste behärska och förstå på djupet.

  • Vara förebild. Alltid en självklarhet i ledarskapssammanhang, vikten av att leda genom exempel. För den transformativa ledaren handlar det särskilt om att följa sina värderingar och principer i alla avseenden. Det bygger en grund för förtroende, sammanhållning och respekt hos gruppen.
  • Motivation. Sammanhang skapas genom ett tydligt mål och syfte. Ur det kan gruppen tillsammans hitta det engagemang som behövs för att ta projekt i mål.
  • Intellektuell utmaning. Kreativitet, självständighet och mod är ledord för gruppen när problem ska lösas och gemenskap infinna sig.
  • Omtanke för individen. Den enskilde gruppmedlemmens drivkrafter, behov och förmåga är viktiga. Den personliga stimulansen och utvecklingen ska tillgodoses men en känsla av att bidra till gruppen ska alltid finnas.
  • Nyfikenhet. Både för människor och processer. Den transformativa ledaren kan inte vara otålig utan behöver se utveckling på lång sikt och intressera sig för det som händer i nuet.

Utbildningar i transformativt ledarskap

Advantum kompetens

Advantum Kompetens erbjuder populära utbildningar i transformativt ledarskap i olika steg. Transformerande ledarskap har länge varit en grundbult i Advantum Kompetens utbildningar och företaget har hjälpt hundratals ledare att utvecklas genom åren.

Mittuniversitetet

Mittuniversitetet kan du läsa om transformativt ledarskap inom ramen för den företagsekonomiska institutionen. Utgångspunkten för kursen är ledarskap vid organisationsförändringar.

Framfot

Framfot är en stor utbildningsaktör med mängder av utbildningar med fokus på ledarskap och utveckling av organisationer. Här kan du läsa olika nivåer på kurser med det transformativa ledarskapet i centrum.

Astrakan

Astrakan är specialiserade på utbildningar som inriktar sig på olika former av utveckling. De erbjuder kurser i ledarskap, verksamhetsutveckling och agila metoder. Kurserna ges både på plats fysisk och på distans.

Den transformativa ledaren

Den transformativa ledaren behöver som alla ledare framstå som trovärdig, rättvis och genuin för att vinna en grupps förtroende. Den transformativa ledaren har självklart utrymme för personliga egenskaper som förstärker trovärdigheten hos den enskilde personen, men samtidigt finns det vissa karaktärsdrag och förmågor den behöver behärska för att lyckas så bra som möjligt. Det handlar om:

  • Utvecklad kommunikativ förmåga. Det gäller alla ledare men den transformativa ledaren behöver bemästra det extra noga i det nära samarbetet med gruppen.
  • Ge konstruktiv kritik. För att utveckla individer och gruppen behövs både positiv och negativ kritik som hjälper till att bygga något nytt och bättre.
  • God människokännedom. Det transformativa ledarskapet handlar till stor del om att se individer och förstå vad de behöver, det kräver höjd och bredd i sättet att bemöta olika människor.